ระบบบัญชีข้อมูบภาครัฐ จังหวัดสตูล
บริการประชาชน
เกณฑ์ราคาพื้นฐาน(ราคากลาง)

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร่ (นับรวมพื้นที่ ที่เป็นส่วนของน้้าทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภาคใต้ ติดฝั่งทะเลอันดามัน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 325,303 คน ชาย 161,878 คน หญิง 163,425 คน จำนวนครัวเรือน 109,030 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 72.48 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 27.46 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.06 มีวัด 43 วัด ที่พักสงฆ์ 29 แห่ง มัสยิด 238 แห่ง โบสถ์คริสต์ 3 แห่ง ศาลเจ้า 3 แห่ง ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 3 ศูนย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) 208 ศูนย์ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 36 ตำบล 280 หมู่บ้าน มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน ส่วนกลาง 54 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง 77 ชุมชน

จังหวัดสตูล เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ ประชากรส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประมง พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และไม้ผล มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2563 เท่ากับ 32,902 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของผลิตภัณฑ์มวลของภาคใต้ และร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ ภาคเกษตร 13,247 ล้านบาท และภาคนอกเกษตรกรรม 19,655 ล้านบาท ลำดับที่ 8 ของภาค และลำดับที่ 39 ของประเทศ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ”

พันธกิจ

1. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของ ประเทศ

2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุก ภาคส่วน

3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

4. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล

วัฒนธรรมองค์กร

ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
Scroll to Top